Make your own free website on Tripod.com

                               四月之弟兄

 

                        

         這個肥嘟嘟0既肢體..................到底係邊個0來呢?????

 

                    

愛的顏色 所有鮮色
喜愛的動物
最怕的動物 兩棲類動物
喜愛的食物 零食
喜歡的cartoon人物 冇特定
嗜好 集郵、踢波
何時信主 2002年6月尾
喜愛的詩歌 all
喜愛的書 冇特定
喜愛的運動 all ball games
家庭成員 Father、Mother、 One Sister
最喜愛異性有何種性格 體貼、要同自己有默契
最想去的地方 Canada
最擅長的樂器
最想聽的一句話 你一定得
最"銀耳"的說話 你好討厭
最想戒除的bad habit 介懷別人對自己0既評語
覺得自己最好的優點 了解別人感受
覺得自己最差的缺點 優柔寡斷
一件會令自己感到發怒的事情 不喜歡受人管束
一件會令自己感到開心的事情 做事後給別人稱讚 & 認同
一件會令自己感到不開心的事情 自己做事未如理想 ( e.g. 讀書)
最深刻的經文 神愛世人...............
教會中最欣賞的肢體 冇特定
你覺得自己有何恩賜 可以認識神
你想事奉的崗位(短期 / 長遠目標)  長遠目標係參與church各方面的工作
小時候的志願 做醫生
你最想擁有的性情 開朗、熱心、樂觀
理想 做個開心快樂的人

 

                               四月之姊妹

                      

                                        

 

                                   

最深刻的經文  

太11:28-29

凡勞苦擔重擔的人,可以到我這裡來,我就使你們得安息。我心裡柔和謙卑,你們當負我的軛,學我的樣式,這樣,你們心裡就必得享安息。

 

愛的顏色 綠、紅、紫
喜愛的動物 警犬、肥貓
最怕的動物 蟑螂、蜘蛛
喜愛的食物 巧克力、水果
喜歡的cartoon人物 Moomin
嗜好 食0野、行街
何時信主 1/9/92
教會中最欣賞的肢體 惠卿姐
喜愛的詩歌 請差遣我
喜愛的書 ---------
喜愛的運動 籃球
家庭成員 爸媽姊弟
最喜愛異性有何種性格 上進、樂觀、幽默
最想去的地方 俄羅斯、瑞士
最想聽的一句話 盡力喇!
最"銀耳"的說話 唔關你事!
最想戒除的bad habit 爛訓
覺得自己最好的優點 考慮別人的感受
覺得自己最差的缺點 冇恆心、易發脾氣
一件會令自己感到發怒的事情 聽到別人無理的中傷
一件會令自己感到開心的事情 別人能體諒自己
一件會令自己感到不開心的事情 被人冇禮貌地對待
你覺得自己有何恩賜 體諒別人
最擅長的樂器 鋼琴
你想事奉的崗位(短期 / 長遠目標)  兒童主日、詩琴
小時候的志願 Dancer、小提琴家
你最想擁有的性情 獨立、有主見
理想 做自己喜歡的職業